Medlemskap

Medlemsvilkår for Atletklubben Fryktløs


 1. RETTIGHETER OG PLIKTER SOM MEDLEM I AK FRYKTLØS

  1. AK Fryktløs:

   1. Vil foreta adgangskontroll.

   2. Tilstreber å holde utstyr og lokaler i god stand.

   3. Kan ved forvarsel holde lokalene stengt i korte perioder i forbindelse med vedlikehold o.l.

   4. Fraskriver seg et hvert ansvar for skader på personer, klær og personlige eiendeler som følge av bruk av senteret, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.

   5. Fastsetter regler som gjelder på senteret. Brudd på reglene kan medføre at medlemskapet blir avsluttet.

   6. Kan foreta dopingkontroll ved mistanke om bruk av ulovlige preparater.

   7. Vil avholde medlemsmøte en gang i året (årsmøte).

   8. Drives på frivillig basis og er registrert i frivillighetsregisteret.

  2. Medlemmet

   1. Er selv ansvarlig for å være helsemessing skikket til å bruke senteret.

   2. Må besørge betaling innen de frister som settes av AK Fryktløs.

   3. Kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til andre.

   4. Plikter å følge de regler og anvisninger som AK Fryktløs fastsetter.

   5. Plikter å ikke slippe inn personer som ikke er medlem.

 2. GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

  1. Medlemskap gjelder fra innmelding til medlemmet selv avslutter medlemskapet.

  2. Betaling skal skje ved overføring til kontonummer 9490.05.50442 innen den første i måneden. Det er også mulig å betale ved bruk av Vipps til 50 48 36.

  3. Ved manglende betaling, blir adgangen til lokalene fjernet uten varsel.

  4. Årsmøtet fatter vedtak om endringer i treningsavgiften.

  5. AK Fryktløs forbeholder seg retten til uten skriftlig varsel å avslutte medlemskapet ved brudd på reglene, som for eksempel:

   1. Tyveri fra senteret eller andre medlemmer.

   2. Ubetalt medlemsavgift.

   3. Medlem som opptrer på en måte som er i strid med formål og interesser for AK Fryktløs.

   4. Truende opptreden overfor andre personer på senteret.

   5. Det å slippe inn personer som ikke er medlem.

 3. TVIST

  1. Tvister mellom medlemmer og AK Fryktløs søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører fram, kan hver av partene bringe tvisten inn for ordinære domstoler.

 4. PERSONOPPLYSNINGER

  1. Medlemmet samtykker i at AK Fryktløs kan samle inn og lagre personopplysninger som er nødvendige for å forvalte medlemskapet, i tråd med bestemmelsene i Personopplysningsloven.

 5. INFORMASJON

  1. AK Fryktløs benytter oppslag på senteret og sosiale medier som informasjonskanal, i tillegg til hjemmesiden.

 6. ENDRING AV MEDLEMSVILKÅR

  1. AK Fryktløs kan endre medlemsvilkårene. Endringer blir kunngjort i informasjonskanalene fra forrige punkt.


Priser:

 • Innmeldingsavgift: kr 200,00

 • Månedspris:        kr 200,00

 • Familietilbud ved to fullt betalende medlemmer: kr 100,00 pr måned for resten av husstanden.

 • For første måned gjelder følgende priser:
  • Innmelding fra og med  1. til og med 14.: kr 200,00
  • Innmelding fra og med 15. til og med 24.: kr 100,00
  • Innmelding fra og med 25.:                kr.  0,00


Betaling skal skje til kontonummer 9490.05.50442 eller Vipps 50 48 36. Innmeldingsavgift skal være betalt før medlemskap opprettes og adgang gis. Medlemmet må selv sørge for at betaling skjer innen fristen den første i måneden. Betaling må merkes med navn + treningsavgift.


Innmelding skal skje ved utfylling av skjemaet nedenfor. Vi bekrefter pr e-post når medlemskap er registrert.