Medlemskap

Hos oss kan du trene for 185.- pr. mnd. uten bindingstid.


Medlemsvilkår for Atletklubben Fryktløs

Gjelder fra 01-01-2020

1. RETTIGHETER OG PLIKTER SOM MEDLEM VED ATLETKLUBBEN FRYKTLØS


AK FRYKTLØS:

 • vil foreta adgangskontroll
 • vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.
 • kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i samsvar med kundenes etterspørsel i forbindelse med ferieavvikling, helligdager, vedlikehold og liknende.
 • fraskriver seg et hvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold på senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
 • Fastsetter de regler som gjelder i senteret. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som AK Fryktløs setter/gir.
 • ønsker, på grunn av sikkerheten, at barn ikke oppholder seg i lokalet.
 • kan foreta dopingkontroller ved mistanke om bruk av ulovlige preparater, som er listet hos Antidoping Norge.

Medlemmet:

 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.
 • Når denne tjenesten blir tiljengelig, må ved endring av bankkonto, besørge at medlemmets bankforbindelse trekker månedlig beløp fra riktig konto
 • kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person.
 • Aldersgrensen for AK Fryktløs er 18 år. Men personer under 18 kan trene sammen med foresatte.Nedre alsergrense er 16 år med trening med foresatte.
 • Ak Fryktløs minner om at treningssenteret skal kun brukes til trening og at medlemer som ikke følger senterets regler vil bli utvist uten refusjon av medlemsavgift.
 • Medlemer som slipper inn ikke betalende medlemer vil også bli utvist.

2. GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

 • Medlemskap gjelder fra innmeldingsdato går løpende frem til selv sier opp avtalen. Se pkt. 4 om oppsigelse.
 • Når dette blir tilgjengelig, ved overgang fra ordinær avtale til bedriftsavtale, binder medlemmet seg for minimum 12 nye betalende måneder. Medlemskapet er bundet til medlemmet. Om medlemmet har en bedriftsavtale og arbeidsforholdet til den aktuelle bedriften opphører, overføres medlemskapet automatisk til ordinært medlemskap. Medlemmet betaler ordinær medlemsavgift fra tidspunktet for overgang dersom man ikke har sagt opp medlemskapet innen 14 dager etter at AK Fryktløs Treningssenter har informert om overføringen.

3. BETINGELSER FOR TRENINGSAVTALE

Innmeldingsavgiften samt treningsavgiftene skal betales over nettet til konto nr 9490 05 50442. Ved månedlig avgift skal denne betales den datoen kontraket er inngått.Betales forskudd vis den 1. i hver mnd.  Medlemet betaler treningsavgift uavhengig av treningsmengde. Treningsavgiften kan bli justert med 3 måneders varsel. Ved betaling av 1 års kontigent så vil ikke en eventuelt pris justering få noen følge før medlemskapet utgår på dato.


4. OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN

 • Ak Fryktløs har ingen bindingstid, men må ha tilbakemelding enten på e-post eller melding pr telefon når medlemskapet avsluttes.
 • Innbetalt medlemsavgift refunderes ikke under noen omstendigheter
 • .Etter 1 mnd uten betaling blir medlemsskapet slettet. Kan gjenåpnes etter betaling.

5. AK FRYKTLØS AVSLUTTER MEDLEMSKAPET

AK Fryktløs forbeholder seg retten til å si opp medlemsavtalen med medlemmet, dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på AK Fryktløs interne retningslinjer:

 • tyveri fra senteret eller medlemmer
 • ikke oppfyller aldersgrense
 • ubetalt medlemsavgift i 1 månede.
 • p.g.a. helsemessig tilstand kan ta skade av AK Fryktløs sitt tilbud
 • på en eller annen måte opptrer mot AK Fryktløs interesser og formål
 • opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller ansatte.
 • Slipper inn ikke betalende medlemmer.

Forutgående skriftlig advarsel vil ikke bli gitt medlemmet før oppsigelse av medlemsavtalen.


6.  TVIST

Tvister mellom medlemmet og AK Fryktløs skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.


7. PERSONOPPLYSNINGER

Medlemmet samtykker i at AK Fryktløs får samle inn og registrere informasjon om medlemmet i henhold til personvernopplysningsloven, i den grad det er nødvendig for gjennomføring av medlemsavtalen. AK Fryktløs treningssenter vil hovedsakelig gi informasjon via e-post og sms. Ved å oppgi e-postadresse og telefonnummer samtykker medlemmet at det kan få tilsendt medlems- og markedsføringsinformasjon fra AK Fryktløs. Medlemmet kan reservere seg mot dette.


8. ENDRING AV MEDLEMSVILKÅR

AK Fryktløs kan endre medlemsvilkårene. Slike endringer kunngjøres gjennom oppslag på senteret. Medlemmet er bundet av de endrede medlemsvilkårene dersom medlemmet ikke sier opp medlemskapet innen 14 dager etter at nye medlemsvilkår er kunngjort. Slik oppsigelse gjelder bare vesentlige endringer.

Vi minner om at AK Fryktløs drives på frivillig basis og er registrert i frivilighetsregisteret.

 

 MELD DEG INN HER:

 

Alternative priser:


Innmeldingsavgift, uansett type medlemskap   kr 200,-

1 År. Gjelder fra dato til da.kr 2000,-

Gjelder fra den 1. hver mnd.Pr mnd kr 185,-

Familierabatt 2 fult betalene resten betaler 100.- pr mnd.


Konto nr for innmeldingsavgift og medlemskap:9490 05 50442 eller vipps AK FRyktløs 504836.


Når dere har betalt innmeldingsavgift og medlemskap på 385.- som er for første mnd.

Da blir dere registert og får tilgang til å åpne døren til Fryktløs gjenom å ringe et nummer.

Dere må selv legge inn fast trekk i banken. Den 1 . i hved mnd. hvis du skal trene denne mnd.

Husk og skriv hvilken mnd. det gjelde og navn på  den det gjelder.